Bu web sitesi, size en uygun hizmeti sunabilmek için çerezleri kullanmaktadır. Web sitemizi kullanarak, çerezlerin kullanımını kabul etmektesiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi veri gizlilik bildiriminde bulabilirsiniz.

Ok
Geberit Türkiye

VERİ GİZLİLİĞİ

Geberıt uygulamaları ve IOT Hizmetleri için veri gizliliği beyanı

1 Geçerlilik alanı

Bu veri gizliliği beyanı, Geberit mobil uygulamalarının ve IoT Hizmetlerinin ("App") ve bu uygulamalarda sunulan hizmetlerin kullanımı için geçerlidir. İşbu gizlilik beyanı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak amacı ile Geberit’in kişisel verilerin korunması, gizliliğinin sağlanması ve işlenmesine ilişkin benimsemiş olduğu prensipleri açıklamaktadır.

Uygulamayı kullandığınızda, sizinle ilgili kişisel verileri yalnızca belirli hizmetleri kullandığınızda işleriz. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilgili tüm bilgilerdir. Bu uygulamanın kullanımı sırasında gizliliğinizi korumaya önem verdiğimiz için, uygulamayı kullandığınızda hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, bu verileri nasıl kullandığımız, kişisel veri toplama yöntemleri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler, kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebepler, ilgili kişisel verilerin işleme amaçları, profilleme ve segmentasyon, kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirler, kişisel verilerin saklanma süreleri, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi, kendi kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

2 Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi

2.1 Uygulamanın işletmecisi ve kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu; Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Rapperswil-Jona'dır. Veri sorumlusu temsilcisi ise; İçerenköy Mahallesi Engin Sokak No: 10/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Geberit Tesisat Sistemleri Tic. Ltd. Şti.’dir. Bundan böyle her ikisi birlikte “Şirket” veya “Geberit” olarak adlandırılacaktır.

2.2 Veri sorumlusuna ve veri sorumlusu temsilcimize sales.tr@geberit.com e-posta adresi üzerinden veya "Veri sorumlusu temsilcisi" eki ile yukarıdaki posta adresimizden ulaşabilirsiniz.

3 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Kişisel veriler, aşağıda açıklanan KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

3.1 Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmesi; Şirket, her işleme sürecinde hu-kuken öngörülmüş kuralları gözetmekte, işleme amacı ile sınırlı olarak işleme faaliyetlerini sür-dürmekte ve ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

3.2 Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. İlgili kişilerin bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı güvence altına alınır.

3.3 Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Şirket, işleme faaliyetlerinin meşru amaçlar doğrultusunda olduğunu temin eder, işleme faaliyetine ilişkin her detayı önceden belirler ve işleme faaliyetlerinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlar.

3.4 Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Şirket, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.5 Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Şirket tarafından işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

4 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

4.1 KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki işleme şartları doğrultusunda işlenmektedir.

- Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız

- Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi

- Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile, Şirket’in meşru menfaatleri doğrultu-sunda zorunlu olması

- Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması

5 Verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgiler

Aşağıda sizinle ilgili hangi kişisel verileri topladığımız ve bunları nasıl işlediğimizle ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

5.1 İndirme sırasında toplanan bilgiler

Uygulamayı indirdiğinizde, bazı gerekli bilgiler, seçtiğiniz uygulama mağazasına (ör. Google Play veya Apple App Store) iletilir. Bunlar; özellikle kullanıcı adınız, e-posta adresiniz, hesabınızın müşteri numarası, indirme zamanı, varsa ödeme bilgileri ve uç cihazın kişisel kodudur. Bu veriler, sadece ilgili uygulama mağazası tarafından işlenir ve etki alanımızın dışındadır.

Uygulamayı ilk kez indirdiğinizde, size ilgili dilde hizmet sunabilmemiz için uygulamayı hangi ülkede kullanacağınızı sorarız. Buradaki hukuki dayanak; Mad. 6 Par. 1 Bent b DS-GVO ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde açıklandığı şekilde sözleşme ilişkisinin kurulması ifası için zorunlu olmasıdır. Bu bilgiler olmadan, uygulamayı dilinizde sunamayız.

5.2 Otomatik olarak toplanan bilgiler:

Uygulamanın kullanımı çerçevesinde, uygulamayı kullanmak için gerekli bazı verileri otomatik olarak toplarız. Bu veriler arasında şunlar yer alır: Dahili cihaz kimliği, işletim sisteminizin sürümü ve dili, ekran çözünürlüğü, Bluetooth MAC adresi, erişim süresi.

Bu veriler; (1) size uygulamayı ve ilgili fonksiyonları sunabilmemiz, (2) uygulamanın fonksiyonlarını ve performansını geliştirmemiz ve (3) suistimali ve arızaları önlememiz ve gidermemiz için otomatik olarak tarafımıza iletilir, ancak tarafımızca kaydedilmez. Bu veri işleme için yasal daya-nak; (1) uygulamanın sağlanması için işleme ihtiyacı (Mad. 6 Par. 1 Bent b DS-GVO ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendi) ve (2) uygulamanın işlevselliğini ve hatasız şekilde çalışmasını sağlamak ve pazara ve ilgi alanına dayalı hizmetler sunabilmek için meşru menfaatimizdir (KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi). Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO uyarınca menfaat değerlendirmesine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçin.

5.3 Uygulamanın kullanımı çerçevesinde kullanılan bilgiler

Uygulamanın içindeki, şahsınızla ilgili verileri gönüllü olarak iletme imkanına sahipsiniz. Kişisel bilgiler dahil olmak üzere bu verileri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

5.3.1 Geberit cihazınızı veya kendinizi uygulama üzerinden kaydettirmeniz, bir servis talebinde bu-lunmanız, sarf malzemesi sipariş etmeniz ya da iletişim formunu kullanmanız durumunda, kişisel verilerinizi toplarız (ör. hitap, ad, soyadı, e-posta adresi, adres, telefon numarası). Hizmetlerimizi size sunabilmek ve sizinle olan kullanıcı ilişkisini yürütebilmek için bu verileri kullanırız. Buradaki hukuki dayanak; Mad. 6 Par. 1 Bent a ve Bent b DS-GVO ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c ve f bendidir.

5.3.2 Uygulamayı Geberit cihazınıza bağladığınızda, Geberit cihazınızın seri numarası bilgisini toplarız. Seri numarasını, Geberit cihazınızı halka açık olarak mı yoksa özel olarak mı kullandığınızı ve daha önce cihazı kaydettirip kaydetmediğinizi kontrol etmek için kullanırız. Bu durumda, diğer işletim seçenekleri otomatik olarak etkinleştirilir. Uygulama ile Geberit cihazı arasındaki bağlantı isteğe bağlıdır ve sizin izninize dayanır. Buradaki hukuki dayanak; Mad. 6 Par. 1 Bent a DS-GVO ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasıdır. Geberit cihazının uygulamayla bağlantısını istediğiniz zaman tekrar, bağlantının kesilmesinden önce izne dayalı veri işlemenin yasallığını etkilemeksizin, kesebilirsiniz.

5.3.3 Ek olarak, Geberit tarafından görevlendirilen servis teknisyenleri, servis durumunda özel bir uygulama aracılığıyla Geberit cihazınızdan anonimleştirilmiş teknik verileri okuyabilir (bu, Geberit ID'nin yanı sıra model, ürün numarası, seri numarası, üretim tarihi, cihaz ayarları, profil ayarları, cihaz bileşenlerinden sayaç okumaları, kireç çözme geçmişi, hata kodları ve hata geçmişi gibi cihaz, istatistiksel ve teşhis verileriyle ilgilidir). Bu, cihazın bulunduğu yerde veya uzaktan servis aracılığıyla yapılabilir, bu sırada Geberit cihazınızın seri numarası okunur. Size hizmetlerimizi sunmak ve anonim veri analizleri yoluyla hizmet yelpazemizi geliştirmek için tek-nik verilere ihtiyaç duyuyoruz. Buradaki hukuki dayanak; Mad. 6 Par. 1 Bent b ve Bent f DS-GVO ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c ve f bendidir. Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO ve KVKK’nın 5. Maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca menfaatlerin dengelenmesi hakkında daha fazla bilgi talep etmeniz halinde lütfen yukarıda verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

5.3.4 Biz veya bize bağlı şirketler, bu tür bir iletişim almak isterseniz verilerinizi reklam amaçları için kullanırız (özellikle posta veya e-posta bülteni biçiminde veya müşteri anketleri ya da kısa mesaj veya telefon yoluyla iletişim kurarak). Bunun için hukuki dayanak, sizden aldığımız onay ya da sizinle alakalı reklam faaliyetleri için meşru menfaatimizdir: Mad. 6 Par. 1 Bent a veya Bent f DS-GVO. Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO uyarınca menfaat değerlendirmesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçin.

Bilgilerinizin reklam amaçları için kullanılmasına her zaman itiraz edebilirsiniz. İtiraz hakkınıza ilişkin ayrıntıları bu veri gizliliği beyanında Madde 7.4 altında bulabilirsiniz. Söz konusu reklam faaliyetleri için önceden onayınızı almak üzere bireysel ülkelerde yerel yasalara tabi olmak zorunda kalırsak elbette buna uyarız. Verilerinizin işlenmesi için hukuki dayanak bu durumda sizin onayınızdır (Mad. 6 Par. 1 Bent a DS-GVO ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası). Bu onayı is-tediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Lütfen bunun için yukarıdaki iletişim seçeneklerini kullanarak bizimle iletişime geçin veya reklam mesajlarımızdaki talimatları izleyin. Onayın geri alınması onay temelinde gerçekleşen işlemlerin yasallığını etkilemez.

5.3.5 KVKK Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaçlar

5.3.5.1 Kişisel veriler, işbu gizlilik beyanının 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak her işleme süreci bakımından farklı amaçlar ile kullanabilecektir. Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz farklı departmanlarımız tarafından farklı işleme süreçlerinde, farklı işleme amaçları doğrultusunda kullanılabilecektir.

5.3.5.2 Bu kapsamda, açık rıza alınmasını gerektiren durumlarda gerekli bilgilendirme yapılıp, ilgili kişisel veri sadece açık rızanın alınması ihtimalinde işlenebilecektir

5.3.5.3 Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği hakkında detaylı bilgi için lütfen işbu gizlilik beyanı içerisinde belirtilen iletişim seçenekleri üzerinden veya şu e-posta adresi üzerinden bize ulaşınız: dataprotection@geberit.com.

5.4 Uygulama, aşağıda bahsedilen araç ve teknolojilerden birini veya birkaçını kullanır:

5.4.1 Microsoft App Center Analytics

Uygulamamızda, Microsoft Analytics App Centers'ın teknolojilerini (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA "Microsoft") çeşitli fonksiyonlarla ("Mic-rosoft Analytics") kullanırız. Microsoft Analytics, uygulama hizmetimizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Böylece, uygulamamızın kullanımıyla ilgili tamamen anonim bilgiler toplanır ve Microsoft'a iletilir ve burada kaydedilir. Microsoft, uygulamamızın kullanımını değerlendirmek ve uygulamaların kullanımıyla bağlantılı başka hizmetler sunmak için bu bilgileri kullanır. Microsoft, Privacy Shield anlaşmasıyla sertifikalandırılmıştır ve böylece Avrupa veri koruma yasasına uyma garantisi sunar (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Verilerin kullanılması ve değerlendirilmesi ile Microsoft'un kullanılması için hukuki dayanak; Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c ve f bendi uyarınca uygulamamızın analiz edilmesi, optimizasyonu ve ekonomik çalışması ile ilgili hukuki menfaatimizdir.

Kaydırma çubuğu üzerinden "Analytics verilerini gönder" ayarını devre dışı bırakarak etkinlik verilerinizin Microsoft ile paylaşılmasını önleyebilirsiniz.

5.4.2 Google Analytics

Uygulamamızda, bir Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; "Google") web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanıyoruz. Kullanımın kapsamında "Universal Analytics" işletim türü de yer alabilir. Bu sayede verileri, oturumları ve etkileşimleri birden çok cihaz üzerinden takma adlı bir kullanıcı kimliğine atamak ve böylece bir kullanıcının etkinliklerini cihazlar üstü analiz etmek mümkün olmaktadır. Google Analytics, "Tanımlama bilgileri" adı verilen ve mobil uç cihazınıza kaydedilerek uygulama kullanımınızın analiz edilmesine izin vermenizi sağlayan metin dosyaları kullanır (çerezler yerine, muadil teknolojiler de kullanılabilir).

Uygulamayı kullanmanızla ilgili olarak çerez aracılığıyla sağlanan bilgiler, genel olarak Google'ın ABD'deki sunucularına aktarılmakta ve burada kaydedilmektedir. Bu uygulamada IP anonimleştirme etkin olduğundan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde veya Avrupa Ekonomi Bölgesi dahilindeki sözleşme tarafı ülkelerde, IP adresiniz daha öncesinde Google tarafından kısaltılmaktadır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresiniz ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google; uygulamayı kullanımınızı değerlendirmek, uygulama aktivitelerine ilişkin raporlar düzenlemek ve bize, uygulama ve Internet'in kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak için bu bilgileri kullanır.

Google Analytics kullanımı, ihtiyaçlara dayalı bir tasarıma, istatistiksel değerlendirmemize ve uygulamamızın verimli uygulamasına olan meşru menfaatimize dayanmaktadır. Hukuki dayanak: Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi.

Kaydırma çubuğu üzerinden "Analytics verilerini gönder" ayarını devre dışı bırakarak etkinlik verilerinizin Google ile paylaşılmasını önleyebilirsiniz.

6 Verilerinizin üçüncü taraflara iletilmesi

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Şartları

Temel olarak kişisel verilerinizin önceden açık onayınız alınmadan iletilmesi yalnızca aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:

6.1 Yasal işlemler nedeniyle

Hizmetlerimizin hukuka aykırı kullanımını araştırmak ya da kovuşturmak gerekirse kişisel veriler kolluk kuvvetlerine ve gerektiğinde zarar gören üçüncü taraflara iletilecektir. Bununla birlikte bu yalnızca yasadışı veya kötü niyetli davranışa dair somut göstergeler olduğunda gerçekleşir. Kul-lanım koşulları veya diğer düzenlemeleri uygulamaya hizmet etmesi halinde de bir iletim yapılabi-lir. Ayrıca talep üzerine belirli resmi makamlara bilgi verme konusunda yasal yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bunlar kolluk kuvvetleri, idari ihlalleri kovuşturan makamlar ve vergi makamları-dır.

Bu verilerin iletilmesi, Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının a, ç ve e bendi ve KVKK’nın 8. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uyarınca istismarla mücadele, suçla-rın kovuşturulması ve haklarımızın güvenceye alınması, ileri sürülmesi ve uygulanması temelinde gerçekleşir. Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO uyarınca uygulanacak olan menfaat değerlendirmesi-ne ilişkin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsınız lütfen yukarıda belirtilen iletişim seçenekleri üze-rinden bizimle iletişime geçin.

6.2 Geberit grubuna bağlı şirketler

İlgili ülkedeki Geberit müşterilerine optimum satış desteği sağlamak için, kişisel veriler bize bağlı ilgili ülke satış şirketine iletilir. Bu bilgilerin iletilmesi, etkin bir müşteri desteği sağlama konu-sundaki hukuki menfaatimiz temelinde gerçekleşir; Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO. Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO uyarınca uygulanacak olan menfaat değerlendirmesine ilişkin daha faz-la bilgiye ihtiyaç duyarsınız lütfen yukarıda belirtilen iletişim seçenekleri üzerinden bizimle iletişi-me geçin.

6.3 Sözleşmeli işlemciler

Hizmetleri sağlamak için sözleşmeli yabancı şirketlere ve harici hizmet sağlayıcılara ("sözleşmeli işlemciler") ihtiyaç duyuyoruz. Bu tür durumlarda kişisel bilgiler bu sözleşmeli işlemcilere sadece bunların işlenmesi için iletilir. Bu sözleşmeli işlemciler tarafımızdan itinayla seçilir ve düzenli ola-rak denetlenir. Sözleşmeli işlemciler verileri sadece tarafımızdan öngörülen amaçlar için kullana-bilirler ve buna ek olarak verilerinizi bu veri gizliliği beyanı ve uygulanabilir veri gizliliği yasaları uyarınca işleme almak için akdi olarak yükümlendirilir.

Ayrıntılı olarak özellikle aşağıdaki sözleşmeli işlemcileri kullanıyoruz:

• Merkezi müşteri yönetimi ve sipariş işleme için diğer Geberit şirketleri

• Diğer grup şirketleri için merkezi BT hizmetlerinin sağlanması amacıyla diğer Geberit şirketleri

• Avrupa içindeki Geberit uç cihazlarının seçilmiş kullanım ve cihaz verilerini işleyen bulut bilgi işlem sunucuları

• Bizden sipariş ettiğiniz ürünleri, pazarlama belgelerini veya diğer nesneleri size göndermek için lojistik servis sağlayıcıları

• Sizden bize veya tersi olarak olası ödemelerin işleme alınması için ödeme hizmeti sağlayıcı-ları

• Montaj işleri veya Satış Sonrası hizmetleri için hizmet sağlayıcılar

• Bültenlerin gönderimi veya müşteri anketlerinin uygulanması için hizmet sağlayıcılar

• IoT Hizmetleri için yer sağlama, çalıştırma ve destek için BT hizmet sağlayıcılar

Verilerin sözleşmeli işlemcilere iletilmesi Mad. 28 Par. 1 DS-GVO temelinde gerçekleşmekte olup tali olarak uzmanlaşmış sözleşme işlemcilerin kullanımıyla ilgili ekonomik ve teknik faydala-ra olan meşru menfaatimize ve kişisel bilgilerinizin korunmasına yönelik hak ve menfaatlerinizin ağırlıkta olmadığı durumların temelinde gerçekleşir, Mad. 6 Par. 1 Bent f DSGVO. Mad. 6 Par. 1 Bent f DS-GVO uyarınca uygulanacak olan menfaat değerlendirmesine ilişkin daha faz-la bilgiye ihtiyaç duyarsınız lütfen yukarıda belirtilen iletişim seçenekleri üzerinden bizimle iletişi-me geçin.

Kişisel veriler, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere (İsviçre hariç) aktarılmaz.

7 Haklarınız

Etkilenen kişi olarak, kişisel verilerinizi işlememizle ilgili olarak aşağıda açıklanan haklara sahip-siz. Haklarınızın geçerli olmasını istiyorsanız yazılı başvurunuzu lütfen yukarıda belirtilen iletişim seçenekleri üzerinden veya şu e-posta adresi üzerinden bize iletin: dataprotection@geberit.com.

7.1 Bilgi edinme hakkı

Mad. 15 DS-GVO kapsamında, tarafımızca işlenen sizinle ilgili kişisel verilere ilişkin olarak biz-den bilgi alma hakkına her zaman sahipsiniz.

7.2 Düzeltme veya silme hakkı

Mad. 16 ve 17 DS-GVO altında açıklanan koşullar altında sizinle ilgili kişisel bilgilerin silinmesini veya yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu koşullar özellikle kişisel bil-gilerin, toplanmış veya başka şekilde işlenmiş oldukları amaçlar için artık gerekli olmaması ha-linde bir silme hakkı öngörmektedir. Bu hakkın ifa edilmesi Mad. 17 Par. 3 DS-GVO uyarınca özellikle, bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi veya hukuki hakların uygulanması için verileri-nize ihtiyacımız olduğunda kısıtlanmıştır.

7.3 İşlemenin kısıtlanması hakkı

Bizden, işlemenin Mad. 18 DS-GVO kapsamında kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

7.4 İtiraz hakkı

Özel durumlarınızdan kaynaklanan sebeplerle sizinle ilgili kişisel bilgilerin Mad. 6 Par. 1 Bent e veya f DS-GVO uyarınca işlenmesine karşı Mad. 21 DS-GVO uyarınca itiraz etme hakkına sahipsiniz. İşleme için menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlükleriniz-den daha ağır basan korunması gerekli emredici gerekçeler göstermemiz veya işlemenin yasal hak taleplerinin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olması hariç olmak üzere kişisel bilgilerinizin işlenmesini durdururuz.

7.5 Veri taşınabilirliği hakkı

Bize sunmuş olduğunuz kişisel verileri Mad. 20 DS-GVO nispetinde yapılandırılmış, yaygın, ma-kine ile okunabilir bir formatta bizden alma hakkına sahipsiniz.

7.6 Yetkili veri koruma makamına itirazda bulunma hakkı.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin yürürlükte olan veri koruma yasasına aykırı olduğuna inanıyorsanız bir denetim makamına, özellikle ikamet yeriniz, iş yeriniz veya iddia edilen ihlalin yapıldığı yerin bulunduğu üye devlette şikayette bulunma hakkınız vardır.

8 KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız

İlgili kişiler olarak, KVKK’nın 11. maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

e) KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildiril-mesini isteme

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla, Şirket’in resmi internet sitesinden erişebileceğiniz “İletişim Formu”nu doldurmanız ve aşağıda sıralanan başvuru yöntemlerinden biri ile Şirket’e iletmeniz gerekmektedir.

- Şahsen Başvuru: İletişim Formu, Şirket merkezine şahsen teslim edilebilir. Bu durumda kişinin kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.

- Noter Vasıtası ile Tebligat: İletişim Formu, noter aracılığı ile gönderilebilir. Tebligat konusu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.

- KEP Üzerinden: 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine İletişim Form’u gönderilebilir. E-postanın konusu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.

- E-Posta Aracılığıyla: İletişim Formu, Şirket’in resmi e-posta adresine (dataprotection@geberit.com) gönderilebilir. E-postanın konusu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

9 Verilerinizin silinmesi

Verilerinizin silinmesi için dataprotection@geberit.com adresine e-posta göndermeniz yeterlidir. Genel olarak kişisel bilgilerinizi, daha önceki paragraflara uygun olarak topladığımız veya kullandığımız amaçlar için artık gerekli olmadıkça siler veya anonim hale getiririz. Verilerin yasal gerekçeler nedeniyle saklanması zorunluysa bu veriler engellenir. Bu veriler artık başka bir kullanım için sunulmaz. Şirket, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. Silme ve saklama sürelerimize ilişkin daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçin.

10 Amaç değişikliği

Kişisel verilerinizin, açıklananlar dışındaki amaçlarla işlenmesi, yalnızca bir yasal hüküm buna izin veriyorsa veya veri işlemenin değiştirilmiş amacına razı olmanız durumunda gerçekleşecektir. Verilerin esasen toplandığı amaçlar dışında işlenmesi durumunda, bu işlemeden önce sizi bu diğer amaçlar hakkında bilgilendirir ve bunun için önemli olan tüm bilgileri size sunarız.

11 Otomasyonlu münferit durum kararları veya profilleme tedbirleri

Profilleme de dahil olmak üzere bir karar alınması için otomasyonlu işleme süreçleri kullanmıyoruz.

12 Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

Şirket, kişisel verilerinizin gizliliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması için her işleme süreci bazında gerekli olan idari ve teknik tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Şirket, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek amaçları ile gerekli adımların atılması ve denetimin sağlanması adına Şirket içi yetkilendirmeler yapmakta ve gereklilik halinde dış hizmet sağlayıcılarından profesyonel destek almaktadır. Bu kapsamda Şirket, ilgili mevzuata ve Kurul tarafından yayımlanmış olan rehberlere ve kararlara uygunluk sağlanmasını öncelikli olarak gözetir.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik hangi önlemlerin alındığına ilişkin detaylı bilgi için lütfen işbu gizlilik beyanı içerisinde belirtilen iletişim seçenekleri üzerinden veya şu e-posta adresi üzerinden bize ulaşınız: dataprotection@geberit.com.

13 Bu veri gizliliği beyanının değiştirilmesi

Bu veri gizliliği beyanının güncel sürümünü, uygulamadaki "Bilgiler" menü kodu altında bulabilir-siniz.

Güncellik: Ocak 2021